Mối quan hệ giữa nhiếp ảnh và thơ

By Trần Hoa Khá

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHIẾP ẢNH VÀ THƠ

Trần Hoa Khá

alt                             

    Nắng sớm trên sông - Ảnh: Hoa Khá

       Trong quá trình tư duy sáng tạo của người nghệ sĩ đồng thời trong cảm thụ các loại hình nghệ thuật khác luôn có sự gắn bó và bổ sung cho nhau để từ đấy người nghệ sĩ tự hoàn thiện và nâng cao thêm vốn hiểu biết với những khả năng phát hiện cuộc sống. Cũng trong quá trình này sẽ tạo nên mạch cảm xúc và gây men cảm hứng sáng tạo được khơi nguồn từ các loại hình nghệ thuật khác.

More...

HỒN CỎ

By Trần Hoa Khá

alt

Bóng tháp - ảnh: Hoa Khá

 

            HỒN CỎ

              Trần Hoa Khá

 

Dẫu người đi đã mòn đường

Cỏ thì phận cỏ khiêm nhường vậy thôi

Mặc ai tùng bách với đời

Ta mang hồn cỏ giữa trời mà xanh!

                                                 T.H.K

(Trích Tuyển tập thơ tứ tuyệt  - Kiến thức ngày nay)

More...

Chúc mừng bạn!

By Trần Hoa Khá

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...